Condicions del contracte de lloguer temporal de Mas Palou

Masoveries i establiments d'agroturisme, una masia tradicional al Pla del Penedès

1.- El contracte d’arrendament temporal té validesa des de les 17h. del dia d’arribada fins les 17 h. del dia de sortida. Aquestes hores poden ser modificades, prèvia petició per part del client i si l’arribada de nous clients ho permet, acceptades pels propietaris.

2.- S’entén com pre-reserva el temps des de que el client confirma de paraula o per escrit la seva estada, fins l’abonament del 25% de l’import total en cas de reserva de menys de 7 dies i del 50% a partir de una setmana, que s’hauria de fer efectiu abans dels 4 dies següents de la confirmació de l’estada en les dates previstes.

3.- La pre-reserva passarà a ser reserva confirmada un cop s’hagi ingressat l’import total de la paga i senyal o diposit de confirmació de l’estada. La resta haurà de ser abonada en la seva totalitat en el moment d’entrar en l’allotjament.

4.- A l’arribada, el propietari podrà demanar al client dipositar en poder del propietari una fiança de 150€ que li seran retornats un cop finalitzada la seva estada, sempre i quan no hi hagi desperfectes en la casa, mobles, instal·lacions i altres estris.

5.-Cancel·lació de la reserva L’establiment d’allotjament turístic està obligat a informar-vos, abans de la formalització del contracte, sobre les clàusules de cancel·lació.
La cancel·lació efectuada per la persona usuària dins els 10 dies anteriors a la data d’arribada dóna lloc a les següents penalitzacions, llevat de pacte en contrari:

a) Reserva per 2 o menys dies, el 25% del preu total d’estada.
b) Reserva per més de 2 dies i fins a 7 dies, el 35% del preu total d’estada.
c) Reserva per més de 7 dies, el 50% del preu total d’estada.
Les anteriors penalitzacions no són d’aplicació quan la cancel·lació es produeix per causa de força major, degudament acreditada.
Tanmateix, si en les dates previstes és ocupat l’allotjament, Mas Palou es compromet a retornar la totalitat de l’import lliurat a compte. En el cas que l’anul·lació de la reserva per causes de força major fos feta per Mas Palou, l’import serà retornat en la seva totalitat i es farà el possible per trobar un allotjament alternatiu, si així ho desitja el client.

6.- Amb el lloguer temporal de l’allotjament hi ha inclòs els mobles i els estris de cuina i menjador, així com les despeses que se’n derivin d’aigua, gas, electricitat, calefacció i llenya.

7.- La roba de llit, tovalloles, paper pel wàter i per la cuina, així com materials de neteja de la cuina i de la llar, estan inclosos en el lloguer.

8.- El client tindrà cura de l’immoble, del mobiliari, així com de tots els estris instal·lacions i equipaments comuns de que disposa l’allotjament. Contràriament tindrà l’obligació de reposar o pagar els desperfectes ocasionats.

9.- Es podrà demanar un suplement pels animals de companyia, gossos, gats o ocells i el client haurà de tenir especial cura pel que fa a la documentació legal de l’animal, als desperfectes que pugui fer i a la presència de deixalles o brutícia que aquest pugui ocasionar.

10.- El pis de dalt es espai lliure de fum. Es permet fumar al menjador, tot i que es demana de fer-ho a l’exterior de la casa.

11.- En cas de que sigui necessària la instal·lació d’un llit de viatge per un infant, aquest tindrà serà gratuït.

12.- Cal notificar als propietaris si a l’allotjament hi ha més persones de les convingudes i aquest podrà donat al cas cobrar un suplement proporcional a l’ estada.

13.- El client deixarà lliure la casa en l’hora i la data acordada un cop finalitzada l’estada i lliurarà les claus als propietaris.

14.- El contracte es dona de forma automàtica com a finalitzat, sense que hi hagi avís previ, un cop esgotades les dates indicades en la reserva.

15.- A la temporada d’estiu es prioritzen els períodes setmanals i les entrades seran amb dissabte a partir de les 17.00 i les sortides a les 10.00 del matí també del dissabte.

EL LLOGATER ACCEPTA LES CONDICIONS DE LA RESERVA.
NOM:
D.N.I.: